Prava i povlastice za slijepe osobe

PRAVO NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Sve slijepe osobe imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu čija visina nažalost ovisi o uzroku nastanka sljepoće.

Slijepim osobama, koje su invalidi Domovinskog rata, pravo na doplatak za pomoć i njegu utvrđeno je Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Ostvaruju ga putem Ministarstva branitelja.

Ostale slijepe osobe ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu temeljem odredaba Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o mirovinskom osiguranju ili Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Ukoliko se doplatak za pomoć i njegu ostvaruje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 57/11), definiran je kao novčana potpora namijenjena osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju svakodnevnih životnih potreba.

Odobrava se u punom iznosu (100% osnovice - 500,00 kn) ili smanjenom iznosu (70% osnovice - 350,00 kn) ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu. U punom iznosu pravo može ostvariti slijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad, a u smanjenom iznosu slijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad.

Slijepe osobe ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom ili smanjenom iznosu:
- i u slučaju kada im članovi obitelji osiguravaju pomoć i njegu
- i u slučaju da je prosječni mjesečni prihod članova obitelji veći od 200% osnovice, odnosno prihod samca veći od 250% osnovice utvrđene iz spomenutog Zakona.

Za slijepe i još neke kategorije osoba ne utvrđuje se prihodovni cenzus jer on ne utječe na mogućnost ostvarenja prava na doplatak.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se realizirati podnošenjem zahtjeva nadležnim službama Ministarstva socijalne politike i mladih, odnosno Centrima za socijalnu skrb ovisno o mjestu prebivališta slijepe osobe.

PRAVO NA OSOBNU INVALIDNINU

Pravo na osobnu invalidninu nemaju sve slijepe osobe, već samo one za koje Centri za socijalnu skrb ocijene da udovoljavaju predviđenim zakonskim uvjetima.

Osobna invalidnina je novčana potpora na koju ima pravo osoba s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanjem u svakodnevni život zajednice, a zadovoljava i imovinsko - pravna ograničenja koja su propisana kao uvjet za ostvarenje navedenog prava.

Pravo na osobnu invalidninu može ostvariti osoba s težim tjelesnim oštećenjem ili trajnim promjenama u zdravstvenom stanju čije je oštećenje ili bolest nastalo prije navršene 18. godine života. Osobna invalidnina iznosi 250% osnovice koju određuje Vlada RH za osobu koja nema vlastitog prihoda.

Slijepa osoba koja ostvari pravo na osobnu invalidninu, a ima i druge prihode, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između punog iznosa osobne invalidnine i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva.

PRAVO NA POMAGALA

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio je Pravilnik o ortopedskim pomagalima koji se primjenjuje od 01. veljače 2012. godine, temeljem kojeg slijepe osobe koje su osiguranici osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, imaju pravo na sljedeća pomagala:

Tiflotehnička pomagala:

1. DUGI BIJELI ŠTAP ZA SLIJEPE OSOBE

- pravo na pomagalo imaju sve osigurane slijepe osobe
- pomagalo propisuje izabrani liječnik opće/obiteljske medicine
- propisivanje pomagala od specijaliste oftalmologa nije potrebno
- odobrenje područne službe HZZO-a nije potrebno
- pomagalo nije potrebno vraćati u Zavod
- rok uporabe pomagala je 1 godina

2. RUČNI / DŽEPNI SAT ZA SLIJEPE OSOBE

- pravo na pomagalo imaju sve osigurane slijepe osobe
- pomagalo propisuje izabrani liječnik opće/obiteljske medicine
- propisivanje pomagala od specijaliste oftalmologa nije potrebno
- odobrenje područne službe HZZO-a nije potrebno
- pomagalo nije potrebno vraćati u Zavod
- rok uporabe pomagala do 7 godine života je 5 godina, od 7-18 godine života je 4 godine, iznad 18 godina je 5 godina

3. BRAILLEEV PISAĆI UREĐAJ

- pravo na pomagalo imaju sve osigurane slijepe osobe
- pomagalo propisuje specijalist oftalmolog
- pomagalo odobrava ovlašteni doktor u područnoj službi HZZO-a
- dodatni uvjeti : - obavezno priložiti potvrdu o završenom školovanju iz Braillevog pisma, te preporuka temeljne udruge HSS -a da se osoba služi Braillevim pismom
- nakon prestanka potrebe i roka upotrebe pomagala obaveza je vraćanja pomagala
- rok uporabe pomagala je 15 godina

4. REPRODUKTOR I SNIMAČ ZVUČNIH KNJIGA U DAISY FORMATU ZA SLIJEPE OSOBE

- pravo na pomagalo imaju sve osigurane slijepe osobe
- pomagalo propisuje specijalist oftalmolog
- pomagalo odobrava ovlašteni doktor u područnoj službi HZZO-a
- nakon prestanka potrebe i roka upotrebe pomagala obaveza je vraćanja pomagala
- rok uporabe pomagala je 5 godina

Slijepa osoba koja nema dopunsko zdravstveno osiguranje prilikom nabavke pomagala mora uplatiti 20% od vrijednosti traženog pomagala.

Više informacija o pravima na ostala elektronična pomagala, koja slijepe osobe mogu ostvariti u iznimnim situacijama, potražite na stranicama Hrvatskog saveza slijepih.

OČNA POMAGALA

- naočale (okviri za naočale, leće za naočale, teleskopske leće)
- kontaktne leće
- očne proteze (pune, ljuskaste, orbitalne, privremene prilagođavajuće)

Utvrđena pomagala propisuje osiguranoj osobi doktor oftalmologije.

PRAVO NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA DJELA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Slijepim osobama zajamčeno je Zakonom o oslobađanju od plaćanja djela troškova zdravstvene zaštite - u cijelosti plaćanje zdravstvene zaštite na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

PRAVO NA OSPOSOBLJAVANJE I ŠKOLOVANJE

Temeljem Ustava RH svakoj osobi omogućeno je obrazovanje u skladu s njezinim sposobnostima. Slijepe osobe mogu se obrazovati u integriranom školstvu i specijalnim školama za slijepe. Specijalne škole za slijepe su Osnovna i Srednja škola "Vinko Bek" u Zagrebu i Srednja škola "Vinko Bek" u Osijeku.

Slijepa djeca i mladež u integriranom školovanju imaju pravo na stručnu pomoć tiflopedagoga i udžbenike na Brailleovom pismu.

PRAVO NA PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE I REHABILITACIJU

Slijepe osobe zapošljavaju se i rade na tržištu rada pod općim ili posebnim uvjetima, odnosno mogu raditi i na otvorenom tržištu rada ili u ustanovama i trgovačkim društvima osnovanim radi zapošljavanja osoba s invaliditetom. Pod zapošljavanjem u posebnim uvjetima smatra se također samozapošljavanje otvaranjem vlastitog obrta ili trgovačkog društva, te zapošljavanje u obiteljskom gospodarstvu.

Kako bi se slijepa osoba osposobila za samostalan život i rad omogućeno joj je učenje vještina za uspješno savladavanje svakodnevnih životnih zadaća, učenje Brailleovog pisma, samostalno kretanje.

Zahtjev za utvrđivanje invaliditeta i smanjene radne sposobnosti podnosi se nadležnom centru za socijalnu skrb. Ukoliko je zahtjev osnovan slijepa osoba ima pravo na profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju u posebnim školama i ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju po prilagođenim ili posebnim programima, a o čemu odlučuje u prvom stupnju područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nadležna prema prebivalištu osobe s invaliditetom.

Za osobe oštećena vida rehabilitacija se provodi u Centru za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, Zagreb.

PRAVO NA MIROVINSKI STAŽ SA POVEĆANIM TRAJANJEM

Slijepe osobe imaju pravo na beneficirani radni staž.

PRAVO NA DOPUST ILI SKRAĆENO RADNO VRIJEME

Pravilnikom o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života utvrđeno je da jedan od roditelja djeteta s težim oštećenjima zbog kojih ono ovisi o pomoći i njezi druge osobe, ima pravo na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena do sedme godine života djeteta. To pravo se ostvaruje pod uvjetom da su oba roditelja zaposlena s punim radnim vremenom te da roditelj sam brine i njeguje dijete s težim smetnjama u razvoju.

Zahtjev za priznavanje tog prava podnosi se nadležnom centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta.

PRAVO NA DJEČJI DOPLATAK

Zakon o doplatku za djecu utvrdio je neke pogodnosti za invalidnu djecu. Za dijete s težim oštećenjem zdravlja prema propisima socijalne skrbi određuje se doplatak u svoti od 25% proračunske osnovice neovisno o visini ukupnog mjesečnog dohotka po članu kućanstva.

Pravo na najmanje 30 radnih dana godišnjeg odmora.

Za slijepe osobe to pravo je utvrđeno temeljem kolektivnih ugovora za službenike i namještenike.

PRAVO NA OSLOBAĐANJE OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

Ostvaruje se na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi, prilikom prijave boravka u mjestu odmora i uz predočenje rješenja o invalidnosti i članske iskaznice Hrvatskog saveza slijepih. Kako hotelijeri i privatni poduzetnici ponekad nisu upoznati s ovim pravom slijepih osoba dobro je ukazati na Zakon o boravišnoj pristojbi NN 35/95.
Prilikom registracije vozila može se ostvariti i 10-20% popusta na osiguranje vozila a što zavisi od osiguravajuće kuće.

POVLASTICE U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU

Prema Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu slijepe osobe imaju pravo na povlasticu 75% od redovne cijene vozne karte za 4 putovanja godišnje željeznicom ili brodom i pravo na besplatnu vožnju za pratitelja. Povlastica vrijedi za prijevoz u prvom i drugom razredu putničkog ili brzog vlaka. Korisnik povlastice ne može biti pratitelj druge slijepe osobe.

Povlastica se koristi na temelju objave koju izdaje nadležno tijelo uprave za Grad Karlovac odnosno nadležni županijski ured prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Zahtjevu se prilaže original ili fotokopija rješenja o doplatku za tuđu pomoć i njegu odnosno neko rješenje iz kojeg se vidi postojanje invalidnosti, preslika osobne iskaznice osoba koje će putovati, a za pratitelja potvrdu da nije invalidna osoba.

POVLASTICE PRI PUTOVANJU U INOZEMSTVO

Slijepe osobe ostvaruju međunarodne prijevozne isprave za sebe i pratitelja ukoliko imaju nacionalnu iskaznicu za slijepe (članska iskaznica Hrvatskog saveza slijepih). Slijepo dijete do četvrte godine ne može ostvariti besplatno putovanje za osobu koja ga prati.

Međunarodna prijevozna karta ispostavlja se isključivo na putničkoj blagajni u zemlji ispostavljanja nacionalne iskaznice za slijepe.

Slijepa osoba i njezin pratitelj, odnosno pas vodič slijepe osobe ako je njegov prijevoz u dotičnom prometu dopušten, moraju putovati zajedno u istom vagonskom razredu. Slijepa osoba mora imati iskaznicu za slijepe čiji broj je upisan na prijevoznu ispravu pratitelja i mora biti u stanju dokazati svoj identitet.

POVLASTICE VEZANE ZA PUTOVANJA ZRAKOPLOVOM

U unutarnjem putničkom prometu Croatia Airlines omogućava slijepoj osobi i pratitelju povlasticu u avionskom prijevozu tako da se avionska karta naplaćuje u iznosu od 50% vrijednosti karte. Povlastica se ostvaruje na prodajnom mjestu avionskih karata Croatia Airlinesa uz predočenje osobne iskaznice i članske iskaznice Hrvatskog saveza slijepih, te predaju njihovih fotokopija uz zahtjev.

OBILJEŽAVANJE VOZILA POSEBNIM ZNAKOM

Ovo pravo utvrđeno je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama . ZNAK PRISTUPAČNOSTI na znak kojim se označava vozilo invalida parkirano na parkirnom mjestu određenom za vozila invalida i ostvaruje se podnošenjem zahtjeva županijskom Uredu za graditeljstvo, stambene i komunalne poslove, promet i veze.

Zahtjevu se prilaže rješenje o invalidnosti i fotokopija prometne dozvole.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA RTV PRISTOJBE

Ostvaruju ga slijepe osobe - članovi Hrvatskog saveza slijepih na kojoj je prijavljen radio i TV-prijemnik.

Zahtjev se podnosi preko matične udruge slijepih i u prilogu mora sadržavati liječničku svjedodžbu o invaliditetu.

DJELOMIČNO OSLOBOĐENJE OD T-COM PRETPLATE

Odobrava Hrvatski Telekom d.d. za telefonski priključak koji je prijavila slijepa osoba tako da ista plaća 50% telefonske pretplate.

Popust se ostvaruje predočenjem osobne iskaznice, te potvrde ovjerene od strane matične udruge. Za ostvarenje popusta potrebnoj je doći u T-Com centar. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom Službe za korisnike na broj 0800 9000.