Statut Udruge slijepih Bjelovar

Na temelju članka 13.i 18. Zakona o udrugama (N.N. 74/14) Skupština Udruge slijepih Bjelovar na sjednici održanoj dana 20.05.2015. godine usvojila je

S T A T U T

UDRUGE SLIJEPIH BJELOVAR

1 OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Udruga slijepih Bjelovar (u nastavku teksta Udruga) je dragovoljna socijalno-humanitarna, kulturno-prosvjetna i rekreativna, neprofitna i nestranačka organizacija, koja okuplja sve slijepe osobe na području gradova Bjelovara, Garešnice i Čazme, sa pripadajućim općinama, a u svrhu promicanja svih aspekata kvalitetnijeg života slijepih osoba, u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.

Članak 2.

Udruga ima svojstvo pravne osobe upisom u registra kod Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji-Služba za opću upravu.
Udruga je organizirana prema potrebama i interesima članstva a u skladu sa Zakonom o udrugama, ovim Statutom i Statutom Hrvatskog saveza slijepih ( u daljnjem tekstu: Savez ).
Naziv udruge je Udruga slijepih Bjelovar. Skraćeni naziv Udruge je USB.
Naziv Udruge na engleskom jeziku je Association of Blind Bjelovar. Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku je ABB.
Sjedište Udruge je u Bjelovaru, Trumbićeva 4a, a uredske prostorije se nalaze u Gundulićevoj 1, Bjelovar.

Članak 3.

Udruga je vlasnik poslovnog prostora u Trumbićevoj 4a i dijela zgrade u Gundulićevoj 1, koji u slučaju da se ne ispune uvjeti iz članka 33. ovog Statuta te da Udruga nema pravnog slijednika postaje vlasništvo grada Bjelovara.

Članak 4.

Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 3 cm u kojem je utisnut naziv UDRUGA
SLIJEPIH BJELOVAR, a u sredini pečata je amblem SAVEZA. Amblem čini otvorena knjiga na pismu za slijepe i ruke čitatelja.
Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik, a dopredsjednik ili član Upravnog odbora mogu zastupati Udrugu u granicama ovlasti koje im daje predsjednik.

Članak 5.

Udruga se udružuje u Hrvatski savez slijepih ( u nastavku: Savez). Udruga može surađivati s organizacijama osoba s invaliditetom ili drugim savezima i Udrugama osoba sa invaliditetom, a čija je osnovna djelatnost promicanje prava i zaštita osoba s invaliditetom.
Zastupnik Udruge u Skupštini Saveza bit će Predsjednik, dopredsjednik ili član Upravnog odbora koji bude izabran natpolovičnom većinom svih članova Upravnog odbora.

Članak 6.

U Udruzi nije dopuštena rasna, nacionalna, spolna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 7.

Rad Udruge i njezinih tijela je javan. Javnost se osigurava redovitim i potpunim informiranjem članstva i javnosti putem skupova i sredstva javnog priopćavanja.

2 DJELATNOST, CILJEVI I ZADAĆE UDRUGE

Članak 8.

Udruga ostvaruje ciljeve navedene u članku 1. Statuta kroz sljedeće djelatnosti:

- okuplja i organizira slijepe na području na kojem djeluje,
- vodi točnu i ažurnu bazu podataka članstva koristeći pri tome jedinstveni računalni program HSS-a,
- potiče i organizira obavljanje gospodarske djelatnosti,
- vodi brigu o slijepim osobama na području socijalno-zdravstvene zaštite,
- surađuje sa državnim službama, drugim udrugama i institucijama sličnog djelovanja,
- snabdijeva članstvo potrebnim pomagalima te predlaže usavršavanja i pronalaženje novih pomagala,
- potiče i provodi aktivnosti za ostvarenje samostalnosti i neovisnosti članstva,
- sukladno svojim mogućnostima pruža članovima humanitarnu pomoć,
- potiče društva u kojima se odvijaju kulturno-prosvjetne, sportsko-rekreativne, radio-amaterske i druge djelatnosti,
- organizira odmor i oporavak svojih članova,
- sudjeluje u unapređenju zaštite okoliša i prostornog uređenja, te prilagodbi pojedinih rješenja potrebama slijepih osoba,
- razmatra i rješava sva pitanja od interesa za slijepe, a u skladu sa zaključcima svoje Skupštine i odredbama ovog Statuta.

Članak 9.

Posebno, a u sklopu svoje djelatnosti unutar svog područja, a u svrhu promicanja kvalitete života svojih članova, udruga može osnivati podružnice, ogranke ili klubove. Tako ustrojeni oblici djelovanja unutar Udruge, mogu imati svojstvo pravne osobe. Novonastali klubovi će se financirati iz sredstava udruge, prema raspoloživim sredstvima udruge.

Članak 10.

3 ČLANSTVO UDRUGE

Članovi Udruge mogu biti:

- redovni,
- nominalni,
- podupirući,
- počasni.

Redovnim članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna osoba koja zadovoljava kriterije definicije slijepe osobe Svjetske zdravstvene organizacije a koju je preuzela i RH, što kao jedan od članova komisije procjenjuje ovlašteni liječnik oftamolog, s prebivalištem na području gradova Bjelovara, Garešnice i Čazme, sa pripadajućim općinama. Redovni članovi plaćaju godišnju članarinu, dok učenici i studenti na redovnom školovanju, te imatelji socijalne iskaznice mogu biti oslobođeni plaćanja. O visini članarine ili oslobađanju od plaćanja odluku donosi Upravni odbor natpolovičnom većinom glasova svih članova.

Nominalnim članom može postati osoba ograničene ili oduzete poslovne sposobnosti koja zadovoljava kriterije definicije slijepe osobe Svjetske zdravstvene organizacije, a ima prebivalište na području gradova Bjelovara, Garešnice i Čazme sa pripadajućim općinama. Nominalni član ne može birati ili biti biran u tijela Udruge niti sudjelovati u njenom radu. Nominalni član Udruge ostvaruje sva prava koja mu pripadaju po osnovi sljepoće kao i redovni član Udruge. Nominalni član nije oslobođen od plaćanja članarine.
Podupirućim članom Udruge može postati svaka osoba koja aktivno sudjeluje u radu Udruge ili na drugi način pomaže njezinu djelatnost.
Podupirući članovi po toj osnovi su oslobođeni od plaćanja članarine
Podupirući članovi ne mogu birati i biti birani u tijela Udruge

Počasnim članom Udruge može postati ona osoba koja ima naročite zasluge u ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge.
Upravni odbor predlaže Skupštini počasnog člana.
Počasni članovi oslobođeni su od plaćanja članarine.
Počasni članovi ne mogu birati i biti birani u tijela Udruge.

Redovnim i nominalnim članovima izdaje se članska iskaznica.

Članak 11.

Prava članova Udruge, ovisno o statusu, mogu biti:

- sudjelovati u radu Udruge i njenih tijela,
- birati i biti biran u tijela Udruge,
- zahtijevati od Udruge ostvarenje prava na području socijalno-zdravstvene zaštite, školovanja, rehabilitacije i zapošljavanja,
- zahtijevati od Udruge ostvarenje prava na opskrbu pomagalima,
- pravo na organizirani odmor i oporavak,
- tražiti od Udruge razmatranje i rješavanje svih pitanja od interesa
- za slijepe u skladu sa zaključcima Skupštine i odredbama ovog Statuta.

Obveze članova su:

- redovito plaćati članarinu, osim ako izričito nisu oslobođeni te obveze po nekoj drugoj osnovi,
- pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih i pojedinačnih akata Udruge.

Članak 12.

Članstvo u Udruzi prestaje:

- istupanjem, kada član dobrovoljno istupi iz članstva Udruge,
- brisanjem iz evidencije, odlukom Upravnog odbora brisanjem iz članstva, ako član uzastopno najmanje dvije godine, bez opravdanih razloga ne plaća članarinu,
- isključenjem, kada se nakon savjesno provedenog postupka utvrdi da član Udruge grubo narušava odredbe ovog Statuta i Statuta Saveza ili kada je njegovo djelovanje u suprotnosti s načelima Ustava Republike Hrvatske i društvenim normama, ili kada svojim djelovanjem šteti interesima i ugledu Udruge.
- u slučaju smrti člana.

Prestanak članstva provodi se brisanjem iz evidencije članstva. Danom brisanja prestaju sva prava i obveze koje proistječu iz statusa člana Udruge.

Članak 13.

Član Udruge stegovno odgovara ako:

- ne plaća redovito članarinu, a obvezan je plaćati je,
- ako se ne pridržava akata Udruge,
- ako javnim istupima ili na neki drugi način narušava ugled Udruge i priječi njen razvoj.

Članu se zbog stegovnih prijestupa iz st. 1. ovoga članka može izreći:

- opomena
- isključenje iz članstva.

Isključenje iz članstva u pravilu može se izreći prije izricanja opomene.
Stegovni postupak protiv člana pokreće predsjednik ili redovni član udruge, a vodi ga povjerenstvo od 3 člana koje imenuje Skupština.
Žalba se u roku 7 dana, od dana primitka odluke Povjerenstva, podnosi Upravnom odboru.

Članak 14.

Član Udruge može se isključiti iz članstva ukoliko djeluje suprotno pravima i interesima Udruge ili ako pričini materijalnu štetu koja po važećem Zakonu povlači kaznenu odgovornost.

Članak 15.

4 TIJELA UDRUGE

Tijela Udruge su;

Skupština
Predsjednik,
Upravni odbor,
Nadzorni odbor,
Zbor članstva,
Radna tijela.

Članak 16.

S k u p š t i n a
Skupština je najviše tijelo Udruge, a čini ju 15 članova Udruge slijepih Bjelovar izabranih na Zboru članstva između redovnih članova Udruge, a koji se vode u registru članova Udruge i koji žele aktivno sudjelovati u radu Udruge.

Članak 17.

Skupštinu saziva predsjednik Udruge na osnovi odluke Upravnog odbora najmanje jedanput godišnje.
Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu kada to zatraži:
- 1/3 zastupnika Skupštine.
Datum održavanja Skupštine i prijedlog dnevnog reda objavljuje se najmanje 15 dana prije zasjedanja Skupštine.
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 18.

Skupština na svojoj sjednici bira Upravni odbor koji broji 5 (pet) članova i 1(jednog) zamjenika.
Skupština bira Nadzorni odbor koji broji 3 (tri) člana i 1 (jednog) zamjenika.
Skupština bira Stegovnu komisiju koja broji 3 (tri) člana i 1 (jednog) zamjenika.
Skupština pravovaljano odlučuje samo ako joj prisustvuje većina zastupnika. Odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim kad se radi o usvajanju Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna, a za što je potrebna dvotrećinska većina zastupnika Skupštine.

Članak 19.

Skupština obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- usvaja izvještaj o radu,
- usvaja godišnji plan i program rad,
- usvaja i razmatra završni račun i izvještaj Nadzornog odbora ,
- donosi Statut, te njegove izmjene i dopune,
- donosi Strateški plan Udruge
- bira i razrješava Upravni odbor, Nadzorni odbor i Stegovnu komisiju,
- razmatra aktualna pitanja iz područja rada Udruge,
- obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom.
- bira predsjednika Udruge

Skupština može opozvati pojedine članove Upravnog odbora, predsjednika Udruge,
cijeli Upravni odbor, prije isteka njihova mandata ako utvrdi da je njihova djelatnost u suprotnosti s ciljevima i zadacima Udruge.

Članak 20.

P r e d s j e d n i k

Predsjednika biraju članovi Skupštine,većinom glasova na sjednici Skupštine. Mandat predsjednika traje 4 godine i može biti ponovno biran.
Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Skupštine i Upravnog odbora.

Predsjednik:

- predstavlja i zastupa Udrugu;
- rukovodi radom Udruge u skladu s njezinim važećim dokumentima i zaključcima Skupštine i Upravnog odbora;
- saziva i rukovodi sjednicama Skupštine i Upravnog odbora;
- izvješćuje Upravnini odbor o svom radu, djelatnosti Udruge i između dviju sjednica Upravnog odbora;
- brine se o izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora;
- potpisuje opće i pojedinačne akte koje donosi Skupština, odnosno Upravni odbor;
- može donijeti odluke u hitnosti za potrebe Udruge, ako su one trenutnog ili manjeg značenja;
- odgovara za zakonitost rada Udruge;
- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga;
- sudjeluje u definiranju politike Udruge i oblikovanju normativnih i programskih dokumenata;
- podnosi zahtjev za upis Udruge u registre;
- surađuje s državnim i lokalnim tijelima uprave i samouprave, te drugim institucijama;
- surađuje s drugim organizacijama civilnog društva u interesu Udruge i u skladu s njezinom misijom;
- prema potrebi, sudjeluje u radu radnih tijela;
- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

Članak 21.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, zamjenjuje ga dopredsjednik ili 1(jedan)član Upravnog odbora, u granicama ovlasti koje im daje predsjednik.

U p r a v n i o d b o r

Članak 22.

Upravni odbor je izvršno i upravno tijelo Udruge i broji 5 (pet) članova, a koji se biraju iz sastava Skupštine, a čine ga predsjednik Udruge, dopredsjednik i tri člana. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine.

Članak 23.

Na svojoj prvoj sjednici Upravni odbor imenuje dopredsjednika i tajnika. Ako neki član Upravnog odbora podnese ostavku ili ne dolazi na sjednice Upravnog odbora Upravni odbor može kooptirati rezervnog zastupnika sa izborne liste prema broju glasova koji su ostvareni. Verifikaciju će obaviti Skupština na svojoj sljedećoj sjednici.
Ako ostavku podnesu 3 ili više članova Upravnog odbora, predsjednik je dužan sazvati izvanrednu Skupštinu radi izbora novog Upravnog odbora u roku od 15 dana.
Ako ostavku podnese predsjednik Udruge, Udrugu vodi dopredsjednik koji je dužan u roku od 30 dana sazvati Skupštinu radi izbora novog predsjednika.

Članak 24.

Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Upravni odbor obavezno se sastaje na prijedlog 3 člana Upravnog odbora ili Nadzornog odbora.
Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik.
Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je prisutna većina članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.

Članak 25.

Upravni odbor obavlja ove zadatke:

provodi i razrađuje odluke i zaključke Skupštine te joj podnosi izvještaje,
osniva stalne i povremene komisije i Radna tijela,
bira zastupnike u odgovarajuće organizacije i institucije,
priprema i razmatra materijale za sjednice Skupštine,
u skladu s financijskim planom odlučuje o korištenju sredstava Udruge,
predlaže financijski plan i završni račun Udruge,
obavlja izbor, imenovanje i razrješava predsjednika komisija i Radnih tijela,
na prijedlog Predsjednika donosi odluke koje se tiču zasnivanja radnog odnosa radnika Udruge,
obavlja i druge poslove po potrebi, a u skladu s ovim Statutom.

N a d z o r n i o d b o r

Članak 26.

Nadzorni odbor sastavljen je od 3 člana, od kojih su 2 člana Skupštine a jedan od članova trebao bi biti financijski. Članove Nadzornog odbora bira Skupština. Za svoj rad članovi Nadzornog odbora odgovorni su Skupštini.
Nadzorni odbor obavlja nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Udruge i o tome podnosi izvješće Skupštini i Upravnom odboru.
Nadzorni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Članak 27.

Svi radnici koji za potrebe Udruge obavljaju stručne,financijsko-administrativne poslove socijalne skrbi,tehničke,pomoćne i njima slične poslove u skladu sa zakonom sačinjavaju stručnu službu.

Članak 28.

Z b o r č l a n s t v a

Zbor članstva čine svi članovi Udruge koji su ovlašteni birati i biti birani.
Zbor članstva obavlja izbor zastupnika u Skupštinu Udruge.
Zbor članstva saziva predsjednik Udruge na temelju odluke Upravnog odbora, u pravilu svake 4 godine.
Predsjednik mora sazvati Zbor članstva ako to zahtijeva najmanje 1/3 članova Skupštine.
Ukoliko predsjednik ne sazove Zbor članstva u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, isti će sazvati dopredsjednik Udruge.
Zbor punopravno odlučuje ako je prisutna većina članova Udruge. Ako se u zakazano vrijeme ne okupi većina članstva, početak sastanka se odgađa za 30 minuta, nakon čega prisutni članovi čine kvorum i mogu punopravno odlučivati. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova dizanjem ruke.
Zborom članstva rukovodi predsjednik Udruge.
Na Zboru članstva se podnosi izvještaj o radu i donose smjernice za budući rad.
Zbor bira i opoziva članove Skupštine Udruge.

Članak 29.

T a j n i k

Tajnik Udruge je koordinator između Upravnog odbora, Stručne službe i posebno izabranih tijela Udruge.
Tajnika Udruge, na prijedlog predsjednika ili člana Upravnog odbora, bira Upravni odbor.
Tajnik može svoju dužnost obavljati profesionalno, ako udovoljava uvjetima za to radno mjesto, ili volonterski.
Tako zaposlena osoba kao tajnik, nema pravo glasa u tijelima Udruge, niti pravo potpisivanja financijske dokumentacije.

Članak 30.

Tajnik obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- priprema materijale za sjednice tijela Udruge
- pomaže predsjedniku u provođenju odluka Upravnog odbora,
zaključaka i stavova Skupštine i Izvršnog odbora,
- obavlja i druge poslove koji su u skladu sa odlukama Skupštine,
Upravnog odbora i aktima Udruge,
- za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i predsjedniku.

5 IZVORI SREDSTAVA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 31.

Za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka Udruga ostvaruje sredstva od:

- proračuna lokalne samouprave,
- prihoda od igara na sreću
- sponzorstva i donacija,
- članarine i
- drugih izvora, sukladno zakonu.

Članak 32.

Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa zakonskim propisima, a na temelju financijskog plana koji se donosi za svaku kalendarsku godinu.
Naredbodavac za izvršavanje financijskog plana je predsjednik.

6 PRESTANAK DJELOVANJA UDRUGE

Članak 33.

Udruga prestaje djelovati odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom.
Odluku o prestanku djelovanja Udruge donosi Skupština većinom glasova svih zastupnika Skupštine.
U slučaju prestanka rada Udruge, funkciju likvidatora obavlja predsjednik Udruge.
Neutrošena financijska sredstva koja je udruga primila iz javnih izvora, sukladno odredbama Zakona o udrugama, vratit će se u proračun iz kojeg su dodijeljena.
Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

Članak 34.

Kad su ispunjene zakonske pretpostavke, postupak likvidacije neće se provoditi ako većina svih članova Skupštine da izjavu pred Javnim bilježnikom da Udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze Udruge i da je preostala imovina Udruge raspodijeljena u skladu sa zakonom.
Zahtjev za upis prestanka postojanja Udruge po skraćenom postupku nadležnom uredu podnosi osoba ovlaštena za zastupanje Udruge, odnosno jedan od članova upravnog tijela Udruge.
Članovi Udruge koji su dali izjavu solidarno odgovaraju za obveze Udruge pet godina od dana brisanja Udruge iz Registra udruga.

7 PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Tumačenje odredaba ovoga Statuta daje Skupština.
Usvajanjem Statuta prestaje važiti Statut Udruge slijepih Bjelovar donesen na Skupštini udruge dana 17. veljače 2011. godine.

Članak 36.

Ovaj Statut stupa na snagu upisom u Registar Udruga kod nadležnog državnog državnog Tijela.

PREDSJEDNIK UDRUGE SLIJEPIH:
Dražen Kokotić

• Odluka - Izmjena i dopuna Statuta
• 2. Izmjena i dopuna statuta