• Sadržaj rubrike

Strateški plan Udruge 2017.-2021.

Udruga slijepih Bjelovar › dokumenti › strateshki-plan-udruge-2017.-2021
Javi prijateljima

STRATEŠKI PLAN DJELOVANJA
UDRUGE SLIJEPIH BJELOVAR
OD 2017.-2021.

STRATEŠKI PLAN DJELOVANJA UDRUGE SLIJEPIH BJELOVAR od 2017. do 2021.

I. OPĆI PODACI O UDRUZI SLIJEPIH BJELOVAR

Naziv udruge Udruga slijepih Bjelovar
Skraćeni naziv udruge USB
Datum i mjesto registracije udruge 01.01.2001., Bjelovar
OIB udruge 61045000945
RNO broj 07000797
Predsjednik udruge Dražen Kokotić
Adresa udruge: Trumbićeva 4a, Bjelovar
Internetska stranica: www.slijepi-bjelovar.com
E-mail udruge: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

II. ANALIZA STANJA

Udruga slijepih Bjelovar osnovana je 14.12.1954. godine na inicijativu Povjereništva Saveza slijepih Hrvatske, koje je tada djelovalo u Bjelovaru tijekom cijele godine, skupili suse slijepi sa područja općine Bjelovara, Čazme, Garešnice te održali osnivačku Skupštinu, tada nazvanu Kotarski odbor slijepih Bjelovar.

Od samih početaka svog postojanja Udruga skrbi ne samo o zadovoljavanju specifičnih potreba osoba oštećena vida, već svojim djelovanjem duboko zadire u problematiku nekih općeljudskih životnih potreba. U proteklom razdoblju, Udruga je djelovala neprekidno. Osnovni zadaci i ciljevi rada ostajali su isti. Kroz našu povijest, a prema tadašnjim i današnjim propisima i zakonima, slijepe su osobe ravnopravni građani naše zemlje. Jedno od glavnih prioritetnih područja djelovanja odnosi se svakako i na poboljšanje statusa „slijepog čovjeka", njegovo pozicioniranje u društvu i život u zajednici kao punopravnog i ravnopravnog člana.

Organizacija upravljanja Udruge je utvrđena statutom koji je donesen 2015. godine kada je usklađen sa odredbama aktualnog Zakona o udrugama. Prema njegovim odredbama, Skupština Saveza je njegovo najviše tijelo. Broj zastupnika u Skupštini je 15 redovnih i 2 zamjenska. Skupština iz svojih redova izabire Upravni odbor od 5 članova koji operativno upravlja radom udruge. Neposrednu provedbu cjelokupne djelatnosti nadzire Nadzorni odbor koji se sastoji od 3 člana. Realizacijom pojedinih, posebnih projekata i programa upravljaju voditelj projekta i programa i djelatnici službe. U službi je zaposlen 1 djelatnika sa visokom stručnom spremom humanističkog usmjerenja.

Ovaj Strateški plan djelovanja Udruge za iduće petogodišnje razdoblje temeljit će se na dosadašnjem iskustvu i postignućima ostvarenim u svom gotovo 65-godišnjem postojanju i na vanjskoj evaluaciji djelovanja Udruge o kojoj je izvještaj sastavljen u 2015. godini u okviru provedbe projekta „Za bolje sutra“ Hrvatskog saveza slijepih koji su kao ugovorna tijela financirali: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Ured za Udruge Vlade RH iz sredstava socijalnog fonda EU.

Sadašnje stanje u društvu nam govori da će i novo petogodišnje razdoblje od 2017. do 2021. Pred organizacije civilnoga društva u Hrvatskoj postaviti nove izazove, prije svega u profesionalizaciji rada i iznalaženju novih izvora financiranja od individualne filantropije do fondova Europske Unije.

U tom kontekstu djelovanje Udruge slijepih biti će i dalje izuzetno važno u području opće podrške slijepim osobama, posebice u dijelu koji ne pokrivaju državne i druge institucije. Biti će suočen sa mnogim izazovima u pokretanju pozitivnih društvenih procesa na svim razinama i u svim oblicima djelovanja u cilju afirmacije prava i mogućnosti ove populacije kako bi se i dalje u svakodnevnom životu ostvarivala misija Udruge.

Ovakvim djelovanje Udruge odgovoriti će se na sve izazove globaliziranog svijeta koji pred slijepe osobe kao pojedince on svakodnevno postavlja.

III. DJELOVANJE UDRUGE SLIJEPIH BJELOVAR

Udruga slijepih Bjelovar je osnovana prije 62 god., svoj rad je prilagođavala administrativnom ustrojstvu zemlje imajući pri tome uvijek, prije svega u vidu interese članstva. Udruga je čvrsto pozicionirana i prepoznatljiva nevladina organizacija koja uspješno i razgranato surađuje sa udrugama civilnog društva, gospodarskim sektorom i institucijama državne vlasti.

Jedno od glavnih prioritetnih područja djelovanja odnosi se svakako i na poboljšanje statusa „slijepog čovjeka", njegovo pozicioniranje u društvu i život u zajednici kao punopravnog i ravnopravnog člana. Rad Udruge i njenih tijela je javan.

Prema odredbama Statuta čl. 5 Udruga se udružuje u Hrvatski savez slijepih (u nastavku: Savez). Udruga može surađivati s organizacijama osoba s invaliditetom ili drugim savezima i Udrugama osoba sa invaliditetom, a čija je osnovna djelatnost promicanje prava i zaštita osoba s invaliditetom. Zastupnik Udruge u Skupštini Saveza bit će Predsjednik, dopredsjednik ili član Upravnog odbora koji bude izabran natpolovičnom većinom svih članova Upravnog odbora.

Slijepe osobe, opredijeljene da aktivno sudjeluju i preuzmu dio odgovornosti u stvaranju preduvjeta za ravnopravno uključivanje u život zajednice, udružuju se u županijske udruge slijepih i gradske udruge slijepih, sa svrhom ostvarivanja svojih prava, zadovoljavanja specifičnih potreba te uspostavljanja i unapređivanja zaštite i skrbi za slijepe u svim područjima života.

U ovim okvirima Udruga ostvaruje svoje ciljeve djelujući tako da:
- okuplja i organizira slijepe na području na kojem djeluje,
- vodi točnu i ažurnu bazu podataka članstva koristeći pri tome jedinstveni računalni program HSS-a,
- potiče i organizira obavljanje gospodarske djelatnosti,
- vodi brigu o slijepim osobama na području socijalno-zdravstvene zaštite,
- surađuje sa državnim službama, drugim udrugama i institucijama sličnog djelovanja,
- snabdijeva članstvo potrebnim pomagalima te predlaže usavršavanja i pronalaženje novih pomagala,
- potiče i provodi aktivnosti za ostvarenje samostalnosti i neovisnosti članstva,
- sukladno svojim mogućnostima pruža članovima humanitarnu pomoć,
- potiče društva u kojima se odvijaju kulturno-prosvjetne, sportsko-rekreativne, radio-amaterske i druge djelatnosti,
- organizira odmor i oporavak svojih članova,
- sudjeluje u unapređenju zaštite okoliša i prostornog uređenja, te prilagodbi pojedinih rješenja potrebama slijepih osoba,
- razmatra i rješava sva pitanja od interesa za slijepe, a u skladu sa zaključcima svoje Skupštine i odredbama ovog Statuta.

Kroz provedbu navedenih djelatnosti udruga ostvaruje svoju svrhu, a to je promicanje svih aspekata kvalitetnijeg života slijepih osoba, u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.

Velika je briga bila za slijepu djecu koju se upućivalo na kategorizaciju i na daljnje školovanje. U početku su slijepi radili na tradicionalnim zanimanjima - četkarstvo, košaraštvo... U daljnjem razvitku društva slijepi su bili telefonisti.

Sredinom pedesetih godina organiziran je tečaj za izučavanje Brajevog pisma koje je uspješno vodio predsjednik Udruge Cafuk Antun. Tijekom 1970. godine osnovana je muzička sekcija u sastavu Marijan Medica, Veličan Ivan, Barto Josip i Stanko Pleško. Sedamdesetih godina uvedena je praksa da se organizira nastup Dramskog studija slijepih i slabovidnih "Novi život" iz Zagreba za građane Bjelovara.

Godine 1971. započela je dobra i dugogodišnja suradnja Udruge i liječnika oftamologa Božidara dr. Bišćana, te očnim odjelom Opće bolnice Bjelovar.

Tijekom svih ovih godina slijepe su osobe bili uspješni sportaši. Bavili su se i danas se bave kuglanjem, pikadom te atletskom disciplinom - bacanje kugle.

Važno je napomenuti da su naše slijepe žene vrlo aktivne, te vode bogat društven život. Unazad nekoliko godina naše slijepe žene sudjeluju na susretima slijepih žena Republike Hrvatske koje organizira Mreža slijepiti žena Hrvatske. Svemu tome treba dodati i mnoge ostvarene projekte i programe, a i nizu projekata na kojima smo sudjelovali kao partneri Hrvatskom savezu slijepih.

U svrhu zagovaranja interesa slijepih i senzibilizacije odnosno informiranja javnosti organizirano je mnogo konferencija za medije, izdano mnogo javnih priopćenja i ostvareni su bezbrojni nastupi članova Udruge u medijima.

Udruga slijepih Bjelovar u svom vlasništvu ima poslovni prostor u Trumbićevoj 4a gdje se okupljaju i održavaju bitnije aktivnosti udruge, a uredski prostor se nalazi u Gundulićevoj 1 u prostorijama Udruge invalida Bjelovar.

IV. IZAZOVI

Udruga slijepih Bjelovar je legitimna nevladina organizacija koja djeluje na zaštiti ljudskih i drugih prava slijepih osoba u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji. Stoga ima obvezu da se uključi u sve faze provedbe, praćenja primjene odredaba; UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, aktualne Nacionalne strategije za osobe s invaliditetom, deklaracije Grada Bjelovara i Socijalnom planu Bjelovarsko- bilogorske županije i drugih dokumenata kojima se uređuju prava slijepih i drugih osoba s invaliditetom. nacionalnoj, i lokalnoj razini. Za uspješnu provedbu ove uloge Udruga treba osigurati optimalne ljudske i materijalne kapacitete strukturno i količinski. Za to će bit nužno značajan angažman usmjeriti ka osiguranju financijskih podrški od strane institucija države te nacionalnih fondova i fondova Europske unije.

I za pribavljanje potrebnih sredstava za druge svoje projekte i programe usmjerenje će sve više biti prema Europskim socijalnim fondovima što je svojevrstan izazov za Udrugu s obzirom na velike mogućnosti apliciranja, ali i sve zahtjevnije procedure da bi se dobila potrebna sredstva i projekti uspješno proveli, a i nedostatak kapaciteta i iskustva. Ovo se može ostvariti uključivanjem u edukacijske i druge aktivnosti nadležnih licenciranih organizacija usmjerenih na razvoj ljudskih potencijala, za provođenje prioriteta "Jačanje uloge civilnoga društva u svrhu boljeg upravljanja" i mjere "Jačanje uloge organizacija civilnoga društva u društveno gospodarskom razvoju i razvoju demokracije".

Pred Udrugu postavlja se uz ostalo i potreba serioznog pristupa stvaranju preduvjeta za svoje osnaživanje u cilju ostvarivanja svog učešća u procesu deinstitucionalizacije pružanja socijalnih usluga svojim članovima koje udruga u suradnji sa Savezom može kvalitetno pružati.

U suradnju sa savezom i udrugama osoba s invaliditetom kroz demokratske oblike djelovanja poticat će i aktivno sudjelovati u uređenju sustava financiranja redovne djelatnosti udruga osoba s invaliditetom.

Isto tako i dalje ostaje kao jedan od prioritetnih zadataka Udruge da u zajedničkom djelovanju sa Savezom i drugim temeljnim Udrugama, kroz zagovaračku i druge aktivnosti, rad na uređenju sustava naknada troškova kojima su slijepe i druge osobe s invaliditetom izložene u svakodnevnom životu uzrokovanih invaliditetom, na pravičan način.

V. MISIJA, VIZIJA I VRIJEDNOSTI

Misija

Misija Udruge slijepih je promicanjem i provedbom antidiskriminacije, jednakih mogućnosti i univerzalnog dizajna pridonijeti afirmaciji slijepih osoba u Republici Hrvatskoj.

Vizija

Naša je vizija društvo u kojemu će se poštivati dostojanstvo svake osobe, njegovati međusobno uvažavanje i solidarnost, i u kojemu biti slijep neće značiti „manje vrijedan", već „različit".

Vrijednosti

- poštivanje ljudskih prava,
- tolerancija i uvažavanje različitosti ,
- pravičnost,
- javnost djelovanja,
- informiranost,
- jednake mogućnosti,
- partnerstvo i međusektorska suradnja,
- nenasilje.

VI. STRATEŠKI CILJEVI DJELOVANJA 2017.-2021.

1. Zagovaranje prava slijepih osoba

Specifični ciljevi:
- Pračenja provođenja Konvencije na lokalnoj razini
- Poticanje izrade lokalne strategije
- Unapređenje prava i mogućnosti ostvarivanja povlastica u lokalnoj zajednici
- Pružati podršku slijepim osobama i njihovim obiteljima kroz stručno savjetovanje o pravima i mogućnostima slijepih
- Suradnja s medijima i senzibiliziranje zajednice o pravima i mogućnostima slijepih osoba

2. Pružanje socijalnih usluga

Specifični ciljevi:

- Informiranje članova
- Usluge videćeg pratitelja
-Usluge pomoć u kući
- Usluge rehabilitacije u suradnji sa Savezom slijepih
- Akcije solidarnosti
- Sportske aktivnosti
- Stručna usavršavanja članova

3. Stvaranje preduvjeta za samostalan život u zajednici

Specifični ciljevi:

- Poticanje eliminiranja barijera
- Poticanje zapošljavanja slijepih osoba
- Poticanje razvoja socijalnih usluga u zajednici

4. Izgradnja kapaciteta udruge

Specifični ciljevi:

- Ljudskih resursa
- Materijalnih resursa

VII. STRATEGIJE DJELOVANJA

Ostvarivanje ciljeva postavljenih ovim Strateškim planom Udruga će postići primjenom slijedećih strategija djelovanja:

1. Nezavisnost, otvorenost, vidljivost i prepoznatljivost u djelovanju

Udruga će i dalje njegovati autentičnost i nezavisnost u djelovanju, prije svega i poštujući postulat prema kojemu se Udruga i Savez vode i njima upravljaju slijepe osobe kao subjekti u identifikaciji prioriteta i stvaranja politika djelovanja. Kroz sve raspoložive vidove informiranja osigurat će se potpuna vidljivost rada, a dosljednošću u djelovanju sačuvat će i dalje razvijati svoj identitet i prepoznatljivost.

2. Široki spektar djelatnosti

Uvažavajući specifičnost koju nedostatak vida stvara u svim područjima ljudskog djelovanja i u svakodnevnom životu osoba koje su lišene ovog prevažnog oblika percepcije svijeta, Udruga će uz podršku Saveza pokrivati sve te aspekte u svrhu unapređenja obrazovanja, rehabilitacije i zapošljavanja slijepih te poboljšanju kvalitete njihovog života i u krajnjoj liniji uključivanju u život zajednice.

3. Suradništvo i partnerstvo

Poštujući interese i drugih skupina osoba s invaliditetom te zajednice u kojoj žive Udruga će u djelovanju na konkretnim projektima razvijati suradnju te stvarati partnerske odnose, koalicije i druge oblike suradnje kako bi se postigla sinergija u djelovanju i ostvarila pravednost neposrednih ciljeva i postignutih rezultata. Suradnja će se ostvarivati sa udrugama osoba s invaliditetom, drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inozemstvu, javnim i poslovnim sektorom te lokalnim i državnim institucijama vlasti.

4. Razvoj ljudskih i drugih potencijala udruge

Koristit će se sve mogućnosti koje će se pružati od strane kompetentnih institucija i organizacija za usavršavanje u izgradnji ljudskih potencijala za konkurentno sudjelovanje Sav udruge na nacionalnim i međunarodnim natječajima kojima se financiraju projekti civilnih udruga te za kvalitetno provođenje tih i svih drugih projekata. .

5. Korištenje svih demokratskih prostora u djelovanju kao NVO

U djelovanju za afirmaciju prioritetnih izazova, svi raspoloživi resursi će se koristiti i za provođenje svih oblika demokratskog djelovanja uključujući u to i javne građanske akcije. U isto će se uključivati i druge zainteresirane nevladine udruge. Pri tom i u drugom djelovanju u punoj mjeri će se poštivati vrijednosti na kojima se temelji ova strategija.

6. Disperzija izvora financiranja

Kako bi osigurala održivost svoga djelovanja i nezavisnost u tome Udruga će se orijentirati na različite izvore financiranja.

VIII. OPERATIVNI PLANOVI

Udruga slijepih Bjelovar će svake godine svoj program rada predviđen statutom definirati u okviru operativnog plana sa utvrđenim aktivnostima, nositeljima aktivnosti, trajanjem i planiranom vrijednošću pojedinog programa, projekta ili skupine aktivnosti. Financijsku strukturu svojih prihoda i rashoda će utvrditi godišnjim Financijskim planom.

IX. ANALIZA PROVEDBE

Praćenje ostvarivanja operativnog plana (programa rada) tijekom i na kraju svake godine obavljati će Upravni odbor Udruge a te u skladu sa rezultatima donositi odluke koje će djelovati u cilju ispunjenja planiranog na optimalan način. Na kraju godine sačinit će sveobuhvatno godišnje izvješće sa analizom uvjeta pod kojima se djelovalo i ostvarenim rezultatima sa posebnim osvrtom na ispunjenje postavljenih ciljeva. Ovakvo izvješće sa obrazloženjem će podnijeti Skupštini Udruge slijepih Bjelovar kao najvišem njegovom tijelu.

Na kraju petogodišnjeg razdoblja na koje se Strateški plan odnosi, Udruga će kroz rad svojih tijela i posebnih ciljanih aktivnosti izvršiti analizu ostvarenja postavljenih ciljeva kako bi se na temelju tih rezultata unaprijedilo djelovanje u budućem razdoblju.

Strateški plan Udruge slijepih Bjelovar za razdoblje od 2017.-2021. god. predstavlja rezultat analiza i planiranja provedenih od strane predsjednika, Upravnog odbora i zaposlenika, a usvojen je na sjednici Skupštine Udruge 8.03.2017. godine.

Predsjednik:
Dražen Kokotić


›› Sljedeći članak: Strateški plan Udruge 2022.-2027.